Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

„Chlubą naszej szkoły jest tradycja i dzień dzisiejszy”

Pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu szkoły w naszej miejscowości pochodzi z XV wieku. Była to szkoła nauki początkowej przy kościele parafialnym.

Przez stulecia zmieniał się nie tylko model kształcenia, ale i lokalizacja szkoły.

W 1937 roku Rada Gminna podjęła uchwałę o budowie nowej 7-klasowej szkoły. Budynek powstał, lecz wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu prac.

Inwestycja została dokończona po wojnie i w tym budynku szkoła podstawowa mieściła się do 2001 roku. Wtedy decyzją Zarządu Gminy obiekt został przeznaczony na gimnazjum, a uczniowie szkoły podstawowej rozpoczęli naukę w zupełnie nowej, całkowicie nowoczesnej placówce.

Spojrzenie z perspektywy historii pozwala na stwierdzenie, że problem edukacji zawsze był ważny w naszej miejscowości.

Z dniem 1 września 2009 roku szkoła rozpoczęła pracę w nowej strukturze. 30 marca 2009 r Rada Gminy Wierzchosławice podjęła uchwałę, na mocy której dotychczasowe szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach oraz Szkołę Podstawową w Wierzchosławicach- Dwudniakach przekształcono w szkoły filialne – Filię Nr 1 oraz Filię nr 2 Szkoły Podstawowej im. 100–lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

 

RYS HISTORYCZNY OBECNEJ SZKOŁY FILIALNEJ IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W BOGUMIŁOWICACH

HISTORIA SZKOŁY 

/1843-2010/

Powstanie szkoły filialnej w Bogumiłowicach związane jest z okresem zaborów. Za orientacyjną datę jej założenia źródła podają rok 1843. W latach 1844-1845 placówka funkcjonowała jako filia szkoły ludowej w Wierzchosławicach. Uczęszczało do niej wówczas 45 uczniów. Dla kolejnych lat brak jest danych źródłowych.

Kolejne potwierdzenie funkcjonowania szkoły ludowej w Bogumiłowicach datuje się na rok 1877. Była ona prowadzona przez nauczyciela Michała Kraweckiego, aż do roku 1881. W następnych latach 1882-1889 szkołą kierowała, mianowana przez Radę Szkolną Krajową, nauczycielka Otylia Iskiewicz. Dla tego okresu brak jest danych źródłowych na temat liczby uczących się uczniów, jednak na podstawie obowiązujących wówczas ustaw o obowiązku szkolnym (obejmował dzieci od 6 do12 roku życia) można wnioskować, że było ich nie więcej niż 80.

Kolejnym nauczycielem szkoły w Bogumiłowicach od roku 1897 był Ignacy Małopolski. Zmarł on na czerwonkę. Jego nagrobek ufundowany przez mieszkańców pod przewodnictwem sołtysa, proboszcza z Wierzchosławic i dziedzica, znajduje się na cmentarzu parafialnym w Wierzchosławicach. Po śmierci pana Małopolskiego na kierownika, w dalszym ciągu jednoklasowej szkoły, mianowany został przez Radę Szkolną Krajową nauczyciel Józef Łabno. Funkcję tą sprawował do roku 1930.

W opisywanym okresie szkoła należała do powiatu brzeskiego. W 1910r. potwierdzona jest liczba 106 uczniów uczęszczających do niej.

08.12.1911r. uczniowie szkoły w Bogumiłowicach brali udział w przygotowaniu uroczystości poświęcenia Statuy Grunwaldzkiej w Wierzchosławicach.

W dostępnej literaturze źródłowej brak jest informacji na temat funkcjonowania placówki w czasie I wojny światowej. W tym czasie teren wsi znajdował się w pobliżu linii działań wojennych.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wznowiono działalność szkoły, w dalszym ciągu jako jednoklasowej. Istniała ona w budynku zaadaptowanym (według ustnych podań mieszkańców) z karczmy. Obejmowała ona 1 izbę lekcyjną oraz trzy izby mieszkalne dla nauczyciela. W roku 1925 uczęszczało do niej 58 uczniów, nauczanych przez 1 nauczyciela etatowego i 1 nieetatowego. W ciągu tygodnia odbywały się 34 godziny lekcyjne. W wymienionym powyżej roku, kierownik szkoły Józef Łabno wygłosił mowę powitalną na stacji w Bogumiłowicach, skierowaną do przybywającego z wizytacją kanoniczną parafii Wierzchosławice sufragana tarnowskiego ks. Biskupa Edwarda Komara.

Jeden z ówczesnych uczniów szkoły tak opisuje sposób, w jaki w niej nauczano: „Szkoła mieściła się w budynku drewnianym. Była tam jedna sala lekcyjna i mieszkanie kierownika szkoły. Placówka liczyła cztery klasy. Nauka odbywała się w niej w dwóch grupach: I i II klasa uczyły się razem od godziny 800do 1030. Od godziny 1100uczyły się klasy III i IV. Uczniowie klasy I posiadali tabliczki wykonane z czarnego miękkiego kamienia, na których uczyli się pisać rysikiem. Do tabliczek była przymocowana mokra gąbka do wycierania i sucha szmatka. Pod koniec lekcji należało zapisać temat zadany do domu. Po półroczu uczniowie klasy I zaczynali się uczyć czytać z elementarza. W II klasie pisano już ołówkiem w zeszycie, a od półrocza piórem i atramentem.”

Po odejściu na emeryturę J. Łabno kierownikiem Powszechnej Szkoły Publicznej została Stanisława Tokarzewska. W roku szkolnym 1930/31, do szkoły uczęszczało 67 uczniów, których uczyło 2 nauczycieli.

W roku szkolnym 1938/39 szkoła liczyła 80 uczniów, których uczył jeden nauczyciel. W okresie II wojny światowej, według ustnych relacji mieszkańców, budynek szkoły został zajęty przez Niemców.

Tuż po zakończeniu okupacji nastąpiło wznowienie działalności szkoły podstawowej w Bogumiłowicach. W roku szkolnym 1945/46 uczęszczało do klas (od I do II) 25 uczniów. Uczyła wówczas ponownie Stanisława Tokarzewska, która jednak wkrótce opuściła szkołę i przeniosła się na Śląsk. Na jej miejsce przybył w roku 1946 z Czchowa, na własną prośbę, Edward Gutowski.

Rozpoczął on swoją pracę od remontu pomieszczeń szkolnych. W 1956r. do szkoły uczęszczało już ponad 40 uczniów. Władze oświatowe przydzieliły drugi etat dla nauczyciela.

Została nim Danuta Buchacz, a później Janina Grylowa (uczyła do roku 1964). W roku szkolnym 1956/57 szkoła przestała być filią szkoły w Wierzchosławicach.

Pan E. Gutowski pracował w szkole 22 lata. Uruchomił w niej punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych, przywożąc wiele książek z Brzeska. Po uzyskaniu miejsca w Domu Ludowym założył tam bibliotekę. Swoją działalnością przyczynił się znacznie do rozwoju czytelnictwa. Oprócz niego w szkole uczyła wymieniona wcześniej J. Gryla także Zyta Hawro (do roku 1966). W roku szkolnym 1965/66 w okresie urlopu zdrowotnego E. Gutowskiego zastąpiła go Stanisława Padło. Była ona nauczycielką szkoły w Bogumiłowicach do roku 1980. 01.09.1968r. kierownictwo szkoły przejął Jan Placek, który przeniósł się ze szkoły z Wierzchosławic.

16.07.1972r. na zebraniu wiejskim został wybrany Komitet Budowy Szkoły i Przedszkola w Bogumiłowicach.

Ostateczny skład tego komitetu był następujący:

– Władysław Urban – przewodniczący,

– Kazimierz Seremet – zastępca przewodniczącego,

– Krystyna Kuboń – sekretarz,

– Edward Gutowski – skarbnik,

– Zofia Padło – sekretarz czynów społecznych,

– Aleksander Boryczko,

– Stanisław Stawarz,

– Krystyna Boryczka,

– Emil Bąk

– Daniela Wolnik,

– Zdzisław Baran,

– Stanisław Czeczot,

– Ignacy Chudoba,

– Mieczysław Dzierwa,

– Alfred Boryczka,

– Jan Placek

Komitet ten podjął się roli koordynatora prac związanych z budową szkoły w czynie społecznym przez społeczeństwo Bogumiłowic. Szkoła miała stanąć na gruncie odkupionym od pana Ignacego Chudoby.

W roku 1974 Kazimierz Seremet rezygnuje z pracy w społecznym komitecie, z-cą przewodniczącego zostaje Jan Placek, sekretarzem Janusz Walecki, skarbnikiem Zdzisław Baran. Do komitetu dołączają: W. Suda, L. Boryczko, R. Siudut, W. Dzierwa, St. Śledź, H. Lorkiewicz, St. Gacoń, J. Kulpa.

1 stycznia 1978 kierownictwo szkoły obejmuje p. Maria Ptak. W październiku 1978 r. odbyła się gminna uroczystość – wmurowanie aktu erekcyjnego nowobudowanej szkoły w Bogumiłowicach, połączona z obchodami Dnia Nauczyciela na szczeblu gminy.

1982 r. następuje zmiana sołtysa wsi. Funkcję tę przejmuje p. Janusz Solak zostając jednocześnie przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Szkoły i Przedszkola.

W następnym roku społeczny charakter budowy ulega zmianie, finansowanie prac wykończeniowych przejmuje Urząd Gminy Wierzchosławice by 17 marca 1984r. przekazać budynek młodzieży szkolnej.

17 marca 1984 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny, w którym mieści się czteroklasowa szkoła, przedszkole i mieszkanie dla nauczyciela.

W latach 1984-1988 funkcję kierownika szkoły pełni p. Maria Ptak. W szkole uczą następujący nauczyciele: Maria Nowak, Urszula Sosnowska, Grażyna Sułkowska (do 1988 r.) i mgr inż. Krystyna Wojtas.

1988 r. szkoła staje się samodzielną placówką. Funkcję dyrektora obejmuje p. Maria Ptak.

1 września 1991 r.dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Krystyna Wojtas, zaś społecznym zastępcą p. Maria Nowak. Począwszy od tego roku wraca do szkół nauczanie religii. Do roku 1993 nauczycielem religii jest ks. proboszcz Józef Worek.

Z dniem 01.09.1993r. podniesiono stopień organizacyjny szkoły do 5 klas.

31.01.1994r. Urząd Gminy w Wierzchosławicach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Gminy, wyraził zgodę na podniesienie stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Bogumiłowicach z dniem:

01.09.1994r. do klasy 5 – 6

01.09.1995r. do klasy 6 – 7

01.09.1996r. do klasy 7 – 8

W czerwcu 1997r. uczniowie, rodzice i nauczyciele podjęli trudy starań o nadanie szkole imienia Św. Jadwigi Królowej Polski.

Dnia 18 czerwca 1997r. mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci klasy ósmej: Małgorzata Archacka, Ewa Boryczko, Monika Bryl, Edyta Czechowska, Jacek Gacoń, Krzysztof Kutek, Monika Liber, Magdalena Liszka, Karolina Łuszpak, Adrian Rempała, Barbara Skowronek, Paulina Sobyra, Magdalena Solak, Mateusz Wojtas.

W dniu 26.05.1998r. nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni komputerowej.

17 czerwca 1998r. szkołę opuszczają kolejni jej absolwenci wychowankowie p. Urszuli Sosnowskiej: Łukasz Boryczko, Piotr Brudny, Jolanta Burnat, Bogumił Chalcarz, Łukasz Czyż, Piotr Dulian, Tomasz Jelonek, Wojciech Kuta, Alicja Łuszpak, Ewelina Mirek, Przemysław Misiewicz, Katarzyna Nowak, Agnieszka Płacheta, Aureliusz Rempała, Magdalena Sowa, Paweł Strzesak, Agnieszka Zając. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Wojciech Kuta, Ewelina Mirek, Alicja Łuszpak, Agnieszka Płacheta, Magdalena Sowa, Agnieszka Zając.

Dnia 20 listopada 1998r. odbyła się w szkole uroczystość pożegnania, odchodzącej na emeryturę, pani mgr Anny Bibro.

W dniu 23.06.1999r. po raz trzeci w historii naszej szkoły, pożegnano absolwentów klasy ósmej, których wychowawcą był mgr Marcin Gajdur. Byli to: Marta Berkowska, Dominik Bidus, Artur Bryl, Grzegorz Ciechowski, Tomasz Czyż, Wojciech Dzierwa, Mateusz Gęsiak, Anna Jelonek, Tomasz Liber, Maciej Maziarz, Magdalena Maria Miśtak, Anna Suda, Anna Suda, Joanna Zając, Tomasz Zaucha.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Marta Berkowska, Magdalena Maria Miśtak, Joanna Zając.

W związku z wejściem w życie reformy oświatowej, dnia 25.06.1999r. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej otrzymali uczniowie klasy szóstej, którzy dnia01.09.1999r.podejmą naukę w I klasie Gimnazjum: Renata Archacka, Ewelina Bodzioch, Marcin Czyż, Małgorzata Grabczyńska, Dariusz Góral, Anna Knapik, Mateusz Kwapniewski, Bartłomiej Liszka, Tomasz Maliszewski, Joanna Podgórska, Piotr Strzesak, Agata Zając, Mateusz Zelek. Wychowawczynią wymienionych uczniów była mgr Anita Stinia.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Renata Archacka, Mateusz Kwapniewski, Joanna Podgórska, Agata Zając.

Rok szkolny 1999 – 2000.

16.10.1999 roku w 600-setną rocznicę śmierci Św. Jadwigi Królowej Polski, rocznicę odnowienia Akademii Krakowskiej, w dniu koronacji Jadwigi na Królową Polski, nasza szkoła otrzymała imię Świętej Jadwigi Królowej Polski oraz prawo posiadania sztandaru.

21.06.2000r. po raz ostatni szkołę ukończyli absolwenci klasy ósmej – wychowankowie p. mgr Elżbiety Tomulik: Ewelina Broniec, Paweł Dulian, Ewelina Dzierwa, Karol Kras, Marcin Maliszewski, Katarzyna Misiewicz, Paulina Nowak, Dariusz Orzeł, Natalia Rudnik, Paweł Suda, Agnieszka Wojtas, Krzysztof Zaucha, Damian Żołądź. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Paulina Nowak, Natalia Rudnik, Paweł Suda, Agnieszka Wojtas.

W tym samym dniu szkołę ukończyli absolwenci klasy szóstej, wychowankowie p. mgr Małgorzaty Beściak: Magdalena Gacoń, Angelika Kosiba, Konrad Kras, Kamil Kuczek, Jakub Kutek, Justyna Kwapniewska, Barbara Lekka, Rafał Pikul, Anna Rudnik, Agata Skowronek, Sławomir Solak, Małgorzata Suda, Anna Wojtowicz.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Jakub Kutek Justyna Kwapniewska, Sławomir Solak, Anna Wojtowicz.

W dniu zakończenia roku szkolnego 1999/2000 odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę po 30 latach pracy pedagogicznej, w tym 20 latach w tutejszej szkole, nauczycielki matematyki i muzyki p. Urszuli Sosnowskiej. Pożegnano także p. mgr Małgorzatę Beściak i p. mgr Anitę Stinię, które podjęły pracę w Gimnazjum w Wierzchosławicach.

Latem 2000 oddano do użytku zespół boisk sportowych, które służą szkole, a administruje nimi LKS Bogumiłowice.

Rok szkolny 2000/2001.

W roku szkolnym 2000/2001 pożegnali naszą szkołę absolwenci klasy szóstej, wychowankowie p. mgr Barbary Kwapniewskiej: Piotr Białas, Wioletta Bodzioch, Agnieszka Boryczka, Michał Boryczka, Ewelina Chalcarz, Michał Głód, Mariusz Orzeł, Maciej Rudnik, Dominik Wiatr, Katarzyna Zelek.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Agnieszka Boryczka, Michał Boryczka, Ewelina Chalcarz, Mariusz Orzeł, Dominik Wiatr, Katarzyna Zelek.

Po opuszczeniu przez klasę gimnazjalną naszej szkoły sala chemiczna zostaje zaadaptowana na bibliotekę szkolną.

Rok szkolny 2001/2002.

Pracę w naszej szkole rozpoczęła p. mgr Renata Gondek – nauczyciel przyrody, która została wychowawczynią klasy piątej.

Od 01.01.2002 roku rozpoczęła działalność w naszej szkole świetlica socjoterapeutyczna, która swoje miejsce znalazła w pomieszczeniu pracowni technicznej.

21.06.2002 pożegnała naszą społeczność szkolną najliczniejsza klasa: Paulina Adamus, Elżbieta Biały, Paulina Blacha, Arkadiusz Bober, Mateusz Boryczka, Dominika Czeczot, Kacper Dudek, Dariusz Dzierwa, Krzysztof Dzierwa, Jonasz Jałocha, Łukasz Kawula, Rafał Kuczek, Michał Liszka, Małgorzata Maziarz, Piotr Moranowicz, Lukasz Pikul, Tomasz Podgórski, Maciej Solak, Krzysztof Suda, Robert Suda, Kacper Szarek, Michał Zając.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Dominika Czeczot, Jonasz Jałocha, Michał Liszka, Łukasz Pikul, Tomasz Podgórski, Maciej Solak, Robert Suda, Kacper Szarek, Michał Zając.

Na zakończeniu roku szkolnego pożegnaliśmy odchodzącą do pracy w Gimnazjum w Wierzchosławicach p. mgr Elżbietę Tomulik.

Rok szkolny 2002/2003.

Po odejściu na emeryturę p. Urszuli Sosnowskiej stanowisko nauczyciela matematyki objął p. mgr inż. Maciej Niedojadło.

20.06.2003 pożegnano 11 absolwentów naszej szkoły, wychowanków p. mgr Renaty Gondek: Dariusz Cygnar, Monika Czeczot, Justyna Dzierwa, Dominik Golba, Ewa Jelonek, Bartłomiej Kryczka, Sylwia Lekka, Iwona Orzeł, Anna Rajski, Natalia Słowik, Łukasz Żołądź.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Dariusz Cygnar, Monika Czeczot, Justyna Dzierwa, Dominik Golba, Ewa Jelonek, Bartłomiej Kryczka, Anna Rajski.

Rok szkolny 2003/2004.

01.09.2003 pracę w naszej szkole rozpoczyna p. mgr Renata Derendal obejmując stanowisko nauczyciela historii, i bibliotekarza. W niedługim czasie po rozpoczęciu roku szkolnego 11.09.2003r. pożegnano p. Marię Nowak – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która przepracowała w szkole blisko 35 lat, z czego 24 lata w Bogumiłowicach.

„Jutro popłyniemy daleko…” – tym przesłaniem, w którym mieści się wiele nadziei na dobra przyszłość 25.06.2004r. żegnała szkołę i wychowawczynię p. mgr Barbarę Kwapniewską, licząca 10 osób klasa szósta: Barbara Adamus, Anna Paulina Boryczka, Anna Boryczka, Krzysztof Czeczot, Sabina Czyż, Michał Dzierwa, Natalia Kuczek, Patrycja Kumięga, Damian Łabędź, Łukasz Zelek.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Anna Paulina Boryczka, Anna Boryczka, Sabina Czyż, Patrycja Kumięga. Uczennice Anna Boryczka z klasy szóstej i Agnieszka Swaczyna z klasy piątej, otrzymały nagrodę Wójta Gminy za wysokie osiągnięcia w nauce.

Rok szkolny 2004/2005.

W związku z przejściem p. mgr inż. Macieja Niedojadły do innej szkoły stanowisko nauczyciela matematyki objęła p. Barbara Przeklasa. Wychowawcą klasy pierwszej zostaje p. mgr Katarzyna Kocoł. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzi p. Agnieszka Siennicka.

W grudniu 2004 roku nasza szkoła wzbogaciła się o komputer podarowany przez Fundację im. Andrzeja Urbańczyka. Komputer przekazano do szkolnej biblioteki.

24.06.2004r. szkołę pożegnali kolejni jej absolwenci wychowankowie p. mgr Marcina Gajdura: Krystian Brzeziak, Joanna Burnat, Krystian Czyż, Katarzyna Dzierwa, Przemysław Dzierwa, Dagmara Golba, Jakub Góral, Jakub Koziński, Nikodem Kryca, Daniel Kuczek, Sebastian Kuta, Krzysztof Lekki, Kamil Piwowarczyk, Sebastian Solak, Mateusz Suda, Agnieszka Swaczyna, Iwona Wiatr, Kamil Żołądź.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Krystian Brzeziak, Nikodem Kryca, Agnieszka Swaczyna.

Dwoje uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych nagrodami Wójta Gminy. Byli to: Agnieszka Swaczyna – za osiągnięcia w nauce i konkursach przedmiotowych, Konrad Pajdo za osiągnięcia sportowe.

Rok szkolny 2005/2006.

Stanowisko nauczyciela języka angielskiego objęła p. Dorota Wiśniowska, a p. Agnieszka Ligęza – nauczyciel języka niemieckiego zaczęła pracę w zastępstwie za p. mgr Iwonę Kordzikowską.

W tym roku szkolnym rozpoczęła się realizacja marzeń – budowa sali gimnastycznej. W miesiącu marcu w zastępstwie za przebywającą na urlopie p. mgr Renatę Gondek, stanowisko nauczyciela przyrody objęła p. mgr Marta Kuciewicz, a stanowisko nauczyciela informatyki p. mgr Janusz Kwapniewski. Podjął się on utworzeniastrony internetowej naszej szkołyi administrowania nią.

Od maja 2006r. strona internetowa naszej szkoły widnieje w zasobach internetu pod adresem http://www.spbogumilowice.neostrada.pl

23.06.2006r. mury naszej szkoły opuścili wychowankowie p. mgr Renaty Gondek: Kamil Dżalak, Faustyna Hołda, Sławomir Hołda, Kamil Kumięga, Gabriela Misiewicz, Konrad Pajdo, Justyna Piszczek, Natalie Rajski, Melchior Szarek, Łukasz Śmiałkowski, Marcin Wielgosz.

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Faustyna Hołda, Sławomir Hołda, Gabriela Misiewicz, Konrad Pajdo Justyna Piszczek, Natalie Rajski, Melchior Szarek.

Trzech uczniów naszej szkoły otrzymało nagrodę Wójta Gminy: Gabriela Misiewicz z klasy VI – za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, Konrad Pajdo z klasy VI za osiągnięcia sportowe i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Matematyczny Kangur”, Michał Skowronek z klasy IV za wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Matematyczny Kangur”.

Pracę w naszej szkole zakończyły panie mgr Katarzyna Kocoł, Barbara Przeklasa, Agnieszka Ligęza, mgr Iwona Nawrocka i Dorota Wiśniowska

Rok szkolny 2006/2007.

Stanowisko nauczyciela języka niemieckiego objęła p. Paulina Słowik, języka angielskiego p. mgr Beata Maciaszek a matematyki p. mgr Edyta Klich. Wychowawcą klasy pierwszej i  „0” zostaje p. mgr Kinga Zabawa. 
21 czerwca otrzymaliśmy nowa pracownię komputerową w ramach projektu realizowanego przez MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”.

22.06.2006r. mury naszej szkoły opuścili wychowankowie p. mgr Barbary Kwapniewskiej: Arkadiusz Babicz, Kamil Bober, Hubert Czyż, Daniel Dźalak, Joanna Giemza, Maciej Hudyma, Karolina Jackowska, Krzysztof Koziński, Katarzyna Lekka, Radosław Lekki, Konrad Maliszewski, Marek Nowak, Magdalena Oćwieja, Dawid Pietrucha, Łukasz Piszczek, Paweł Śmiałkowski, Damian Zelek.

Pracę w naszej szkole zakończyła pani mgr Beata Maciaszek.

Rok szkolny 2007/2008.

Stanowisko nauczyciela języka angielskiego objęła p. mgr Anna Broniewicz.20.06.2008 r. mury naszej szkoły opuścili wychowankowie p. mgr Marcina Gajdura:Kinga Bogusz, Ewelina Blacha, Patryk Bugaj, Iwona Burnat, Natalia Cygnar, Jakub Głowacki, Ryszard Guzy, Filip Kostecki, Kamil Kozioł, Szymon Misiewicz, Joanna Oćwieja, Michał Skowronek, Mateusz Ścieński, Anna Wielgosz, Dominik Zając, Bernadetta Smoleń. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymali:Oćwieja Joanna,Cygnar Natalia,Bogusz Kinga,Burnat Iwona,Kostecki Filip,Skowronek Michał.

Pracęw naszej szkole zakończyły: pani mgr Renat Derendal, p. mgr Anna Broniewicz oraz p. Paulina Słowik.

Rok szkolny 2008/2009.

19.06.2009 r. mury naszej szkoły opuścili wychowankowie p. mgr Renaty Gondek: Joanna Babicz, Joanna Bogusz, Dawid Góral, Sylwia Hudyma, Magdalena Kołton, Magdalena Lekka, Michał Oćwieja, Jakub Pietrucha, Natalia Tomulik, Barbara Starzyk, Adam Zabawski. 

Pracę w naszej szkole zakończyły: p. mgr Małgorzata Woda, p. mgr Edyta Klich i p. mgr Dariusz Rodzoń.

W tym dniu pożegnaliśmy równieżodchodzącą na emeryturę, długoletnią dyrektor naszej szkoły panią mgr inż. Krystynę Wojtas.

Rok szkolny 2009/2010.

Od 1 września 2009 roku staliśmy sie Filią Nr 1 Szkoły Podstawowej im 100 – lecia Ruchu Ludowego Wierzchosławicach.

Pracę w naszej szkole zakończyła: p. Monika Frodyma.

21.06.2010 r. mury naszej szkoły opuścili wychowankowie p. mgr Barbary Kwapniewskiej: Andrzej Bernacki, Krystian Jackowski, Gabriela Lekka, Agnieszka Piwowarczyk, Jakub Uszko,  Maciej Witos, Karolina Zając, Kinga Zając.

Rok szkolny 2010/2011.

Pracę w naszej szkole zakończyła: p. mgr  Joanna Milówka Orlof.

22.06.2011 r. mury naszej szkoły opuścili wychowankowie p. mgr Marcina Gajdura:

Sebastian Bogusz, Karolina Dzierwa, Tomasz Jackowski, Szymon Kołton, Maksymilian Kryca, Klaudia Lech, Tomasz Lekki, Aleksandra Malisiewicz, Katarzyna Pietrucha, Joanna Solak, Mateusz Stawarz, Iwona Suda, Piotr Zabawski, Michał Zając

Nauczyciele pracujący w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012 to:

mgr Urszula Grabka (od 2009 r.)

mgr Małgorzata Gołąb (od 1991r.)

  1. mgr Wiesław Jemioło (od 1993r.)

mgr Marcin Gajdur (od 1994r.)

mgr Barbara Kwapniewska (od 1996r.)

mgr Agata Turek (od 1997r.)

mgr Renata Gondek (od 2001 r.)

mgr Kinga Zabawa (od 2006 r.)

mgr Wojciech Kryczka (od 2005 r.)

mgr Katarzyna Sroka (od 2009 r)

mgr Łukasz Burgieł (od 2011 r. )

mgr Kinga Szczepanik (od 2011 r.)

mgr Wojciech Siedlik (od 2010 r.)