OGŁOSZENIE PRZETARGU SPRZEDAŻY DRZEWA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPRZEDAŻ DREWNA POCHODZĄCEGO Z WYCINKI DRZEW

 

 

 1. Szkoła Podstawowa im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu szkoły”.
 2. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew w miejscowości Wierzchosławice, Szkoła Podstawowa im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713
 3. Drewno z działki gatunku lipa, modrzew, świerk w ilości ok. 2,8 m3 drewna o różnej grubości – cena 250,00 zł brutto za całość.
 4. Drewno opałowe podlega sprzedaży w całości. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 5. Zakupione drewno nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminie i miejscu wyznaczonym 14.
 7. Ceną wywoławczą są ceny określone w pkt. 3 ogłoszenia.
 8. Kryterium wyboru to najkorzystniejsza oferta pisemna.
 9. Sprzedający wybierze ofertę pisemną przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.
 10. W przypadku wpłynięcia najwyższych ofert opiewających na tą samą kwotę, sprzedający wybierze ofertę, która wpłynęła wcześniej (zgodnie z datą wpłwu).
 11. Kupującemu, który złożył najkorzystniejszą ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z licytacji oraz doliczony stosowny podatek VAT.
 12. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
 13. Po zapłaceniu faktury (wpływie środków na konto Sprzedającego) Kupujący w terminie 7 dni, własnym kosztem i staraniem, dokona odbioru zakupionego drewna, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 15. Miejsce i czas składania ofert:
 • oferty należy składać w formie pisemnej (na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 ogłoszenia) w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach w budynku Wierzchosławice 97

tel. 14 6797 342 wew. 20

 • w terminie do 12 lipca 2024 r. (włącznie).