DOFINANSOWANIE DLA UCZNIÓW – KOMUNIKAT GOPS

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach informuje, że trwa nabór deklaracji uczestnictwa w  II edycji projektu  „Pierwszy dzwonek”.

            Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.

           Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.),   tj. kwoty 684,00 zł.
       Szczegółowych informacji udziela pracownik GOPS- pracownik socjalny Marcelina Bryl

/ tel. 14 631 90 47; /